Naknada za transakciju

Naknada za transakciju (engleski: transaction fee) je mala količina bitcoina koju je autor transakcije namijenio za rudara koji će transakciju dodati u blok-lanac. Naknada je dobrovoljna i služi kako bi privukla rudare da čim prije dodaju transakciju u blok-lanac. Čim je naknada veća, tim će rudari biti motiviraniji da transakciju dodaju u blok koji rudare.

Naknada za transakciju je razlika između poslane i primljene vrijednosti transakcije. Primjerice, recimo da transakcija:

  1. sa adrese A šalje 15,1 BTC,
  2. na adresu B šalje 15,0 BTC,

tada je naknada za transakciju jednaka 0,1 BTC.

Kada rudar uspješno kreira novi blok, on dobiva sve naknade iz svih transakcija koje je uključio u taj blok. Naknada za transakciju je u biti nagrada rudaru što je izabrao baš te transakcije. To znači da će rudari uvijek u svoj blok prvo dodavati transakcije sa najvećom naknadom, te će stoga transakcije sa najvećom naknadom imati veću vjerojatnost da budu potvrđene u prvom slijedećem bloku.

Veličinu naknade za transakciju u većini bitcoin novčanika nije moguće ručno podešavati, već naknadu novčanik računa sam. To omogućava programerima bitcoin novčanika da se dogovore sa rudarima o tome koji način izračuna naknade je najbolji za bitcoin mrežu. No, bitcoin mreža sama po sebi ne nameće potrebnu veličinu naknade i u blok-lanac će biti dodana svaka transakcija koju neku rudar želi dodati, pa makar ona imala i naknadu jednaku 0 BTC.

Među programerima novčanika i među rudarima postoji dogovor da je u svakom bloku određena količina prostora garantirana za “prioritetne transakcije” koje ne moraju imati naknadu. Prioritet transakcije računa se kao suma produkta svih vrijednosti bitcoina koji se šalju sa njihovom starosti. Veće transakcije koje šalju starije bitcoine imaju veći prioritet. (Starost bitcoina se računa kao broj minuta od kad su ti bitcoini dospjeli na svoju sadašnju adresu.)

Premda rudari mogu slobodno birati koje transakcije će uključiti u blok koji rudare, a koje neće, velika većina ih se drži ovog pravila. To konkretno znači, ako transakcija šalje 1 BTC ili više, te ako su ti bitcoini na adresi sa koje se šalje bili duže od cca jednog dana, tada će većina rudara tu transakciju uključiti u svoj blok čak, ako transakcija nema naknadu. Ovo je jednostavno dogovor među rudarima, to je konvencija koja potiče stabilnost mreže, a obeshrabruje česta premještanja malih količina bitcoina.

Rudar koji uspješno doda blok u blok-lanac osim naknade za transakciju dobiva i određeni broj (trenutno 6,35) novih bitcoina. Ukupne naknade za transakciju po bloku su trenutno oko 0,00042 BTC, što znači da čine manje od 1% ukupne nagrade koju rudar dobije. No, kako broj novih bitcoina po rudarenom bloku bude padao, tako će naknade za transakciju postajati sve bitniji dio nagrade rudarima. Na koncu, kada nastajanje novih bitciona potpuno prestane, naknade za transakciju će biti jedini izvor prihoda za rudare.