Transakcija

transakcija + sveBitcoin transakcija (engleski: transaction) je zapis u bitcoin mreži kojim se određeni iznos bitcoina prenosi sa jedne adrese (ili više njih) na drugu adresu (ili više njih). Transakcije su javne, transparentne i pseudoanonimne. One nedvosmisleno potvrđuju da je određena količina bitcoina prenesena sa jedne adrese na drugu.

Bitcoin novčanik omogućava svome vlasniku da kreira novu transakciju sa adrese koje pripadaju tome novčaniku. Obzirom da su transakcije javne, moguće ih je slobodno pregledavati, primjerice preko weba.

Primjerice, ako našem novčaniku pripadaju adrese A (stanje: 1 BTC), tada možemo osobi kojoj pripada adresa B poslati 0,5 BTC, tako da kreiramo transakciju u kojoj kažemo “sa adrese A pošalji 0,5 BTC na adresu B”. Kad se ta transakcija provede (što traje cca pola sata), na našoj adresi A stanje će biti 0,5 BTC, a na adresi B stanje će se povećati za 0,5 BTC.

tipovi transakcija1-1Transakcije možemo raditi i između adresa koje pripadaju istom novčaniku. Recimo da našem novčaniku, uz adresu A (stanje: 0,5 BTC), pripada i adresa C (stanje: 2,5 BTC). Tada možemo kreirati transakciju u kojoj kažemo “sa adrese C pošalji 2,5 BTC na adresu A”. Kad se ta transakcija provede, na adresi A biti će stanje 3 BTC, a na adresi C biti će stanje 0 BTC.

blok chain + sveTransakcija se provodi tako da se blok sa tom transakcijom upiše u blok-lanac. Nakon što blok sa tom transakcija bude upisan u blok-lanac, ta transakcija se smatra potvrđenom i važećom. Od trenutka kad je novčanik transakciju kreirao, do trenutka kad je transakcija potvrđena (upisana u blok-lanac) prođe između 10 i 20 minuta.

Sadržaj blok-lanca je javan, tako da su i sve transakcije javne. Svoje vlastite transakcije možemo pregledavati u svojem novčaniku, dok ostale transakcije u blok-lancu možemo pregledavati koristeći web siteove kao što je blockchain.info.

Kad novčanik kreira novu transakciju, ona je “nepotvrđena“. Kada rudar blok sa tom transakcijom doda u blok-lanac, ona postaje “potvrđena” – ima jednu potvrdu. Kako ostali rudari dodaju dodatne blokove u blok lanac, tako ta transakcija dobiva dodatne potvrde. Transakcija je za većinu sustava valjana nakon 3 potvrde.

Transakcija ne mora nužno slati bitcoine s jedne adrese na jednu adresu. Moguće je kreirati transakciju koja šalje:
* sa više adresa na jednu adresu,
* sa jedne adrese na više adresa i
* sa više adresa na više adresa.
tipovi transakcija n-mPrimjerice, ova transakcija šalje 1010,31413501 bitcoina sa 8 adresa na 6 adresa. Konkretno, transakcija s adrese 1ABcV… uzima 0,37823218 bitcoina, s adrese 1Nkru… uzima 0,17119357 bitcoina, itd. Sveukupno sa svih 8 adresa uzima 1010,31413501 bitcoina. Te bitcoine zatim šalje na 6 raznih adresa: na adresu 1Gih6… šalje 1000 bitcoina, na adresu 1KELog... šalje 0,5 bitcoina, itd. Jedini uvijet za ovako složenu transkaciju je da pošiljatelj posjeduje privatne ključeve od svih N adresa sa kojih šalje bitcoine.

Kao što vidimo u primjeru ove transakcije, pošiljatelj šalje 1010,31413501 bitcoina sa 8 adresa, no na 6 adresa koje primaju dolazi samo 1010,31313501 bitcoina. Razlika od 0,001 BTC je naknada za transakciju koju je preuzeo rudar koji je kreirao blok u koji je dodana ova transakcija.